Economische Agenda van Bronckhorst binnenkort vastgesteld

Binnenkort staat de Economische Agenda van de gemeente Bronckhorst op de agenda. Kernpunten in de economische agenda zijn: profilering, ruimte voor bedrijven, jongeren & starters, vrijetijdseconomie en bereikbaarheid. Ondernemend Bronkhorst heeft daarnaast duurzaamheid en leefbaarheid geagendeerd. De vraag die nu voorligt aan de gezamenlijke ondernemersverenigingen en de ondernemers in Bronckhorst: Hoe gaat de definitieve agenda er uit zien?

Hoe kwam de Economische Agenda tot stand?
Eind 2017 is de gemeente, onder leiding van het bureau STEC, een proces gestart om samen met de ondernemers van Bronckhorst een economische agenda op te stellen. Er zijn drie ontbijtsessies en één ondernemerscafé georganiseerd. Alle ondernemers zijn daarvoor uitgenodigd via de gemeentepagina in Contact. Tijdens de bijeenkomsten hebben de ondernemers en de gemeente input geleverd voor een sociaal-economische analyse voor de speerpunten. Ook zijn per speerpunt eerste actiepunten verzameld . De speerpunten werden in werkgroepen verder uitgewerkt, en vormen de basis van het rapport “Een economisch vitaal Bronckhorst” van STEC. Dit rapport, het volledige verslag van de economische agenda, kunt u onder aan deze pagina downloaden. Als u liever een kortere versie wilt: er is ook een samenvatting. Het rapport is na de verkiezingen van dit voorjaar afgerond en is door de gemeentelijke bestuurswisseling wat later naar buiten gekomen.

Ondernemend Bronckhorst agendeert Duurzaamheid en Leefbaarheid
In mei 2018 zijn Adrie Koch en Johan Mollenhof als respectievelijk voorzitter en secretaris van het inmiddels opgerichte Ondernemend Bronckhorst aangetreden. In de verschillende vergaderingen met de ondernemersverenigingen zijn een visie en een missie geformuleerd en zijn twee speerpunten benoemd, waar Ondernemend Bronckhorst in haar eerste jaar aandacht aan wil besteden. Dit zijn Duurzaamheid en Leefbaarheid. Concreet is er op 30 oktober 2018 een aftrap georganiseerd met “Achterhoek Onderneemt Duurzaam”, waarbij de energiescans voor ondernemers zijn gepresenteerd. Verder heeft de gemeente een presentatie verzorgd over de nieuwe woonvisie. Ondernemend Bronckhorst heeft besproken hoe de wensen en belangen van ondernemers in deze visie worden meegenomen.

Waar de economie hoog op de agenda staat ontstaat werkgelegenheid. Waar werkgelegenheid is, trekken mensen naar toe. Waar mensen naar toe trekken ontstaat een dynamische en vitale regio.

Economische Agendapunten
Samengevat zijn de volgende punten op de Economische Agenda gezet:

  • Ruimte voor bedrijven: Bedrijven hebben soms ruimte nodig voor uitbreiding of nieuwbouw. Zij willen daarbij graag geholpen worden in plaats van tegengewerkt. Dat geldt van ZZP’ers die ruimte bij huis nodig hebben tot productiebedrijven op de bedrijventerreinen van de kernen.
  • Profilering: “Kennen wij elkaar eigenlijk wel?”, was een veelgehoorde vraag van ondernemers. Er bleek een grote behoefte te zijn aan informatie over wat andere bedrijven in Bronkhorst doen. Men wilde elkaar graag ontmoeten. Je weet namelijk niet wat je elkaar te bieden hebt als je elkaar niet kent.
  • Jongeren en starters: Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van de juiste mensen, vooral jongeren. Dat komt soms doordat jongeren de bedrijven in Bronckhorst niet kennen of niet op de hoogte zijn van stageplekken. En soms is een oorzaak dat er niet voldoende woonruimte beschikbaar is voor jongeren, zodat ze naar elders vertrekken.
  • Vrijetijdseconomie: Het landelijke karakter van de gemeente Bronckhorst trekt toeristen. De vrijetijdssector is sterk en moet op verschillende manieren uitgedragen en verder ontwikkeld worden. Daarin wil Bronckhorst optrekken met de Achterhoek, maar wel een zelfstandig profiel neerzetten.
  • Bereikbaarheid: Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de lokale economie. Niet alleen fysiek met een goed wegennet, maar ook digitaal. Hier moet voortdurend aan gewerkt worden.

Vervolg
Er is nu een laatste gelegenheid om een mening te geven over de economische agenda van Bronckhorst. De verschillende ondernemersverenigingen zullen de voorgestelde agendapunten bespreken. De Economische Agenda is een agenda van de gemeente, maar moet steunen op draagvlak van de ondernemers. Als u uw visie over de agenda wilt geven, kan dat via uw ondernemersvereniging of, als u niet aangesloten bent, via info@ondernemendbronckhorst.nu . De uiterste datum voor uw reactie is 20 januari 2018.

                       

 

%d bloggers liken dit: