Ondernemers betrokken bij update van Woonbeleid Bronckhorst

Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Bronckhorst is nog een ‘work in progress’. De bedrijven van Bronckhorst worden actief betrokken bij het tot stand komen er van. Dat is ook nodig, want bedrijven willen graag jonge mensen aantrekken. Die hebben naast werk ook woonruimte nodig. En niet te vergeten de vele zelfstandigen en kleine bedrijven die de gemeente telt. Zij combineren wonen vaak met werk, en hebben daar de ruimte voor nodig. Op 6 maart aanstaande organiseert de gemeenten weer een bijeenkomst over het woonbeleid, en ondernemers zijn uitgenodigd.

Leefbaarheid
Het belang van ondernemers bij de leefbaarheid in de plattelandsgemeente Bronckhorst is groot. Bedrijven hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken en zien jongeren met lede ogen uit de gemeente vertrekken. Het gebrek aan huisvesting voor jongeren hiervoor als een van de oorzaken gezien.
Een ander onderwerp dat het woonbeleid raakt is de agrarische bebouwing in het buitengebied. Dit betreft vrijkomende agrarische bebouwing bij bedrijfsbeëindiging, maar ook -vaak oude- schuren die al lang geen agrarische bestemming meer hebben. In Winterswijk hebben de ondernemers in het buitengebied zelf een onderzoek uitgevoerd naar de woon- en werk wensen. Een inspirerend initiatief dat in Bronckhorst weerslag zou kunnen vinden.

Acties afgelopen maanden
Afgelopen najaar gaven Janine Geerse en Harm Leijssen van de gemeente een toelichting over het nieuw te formuleren woonbeleid voor Ondernemend Bronckhorst gegeven. Ook is er in die periode brede werkconferentie gehouden. Hierbij waren diverse partijen aanwezig, zoals makelaars, architecten, dorpsbelangenorganisaties, woningcorporaties, enzovoort. Het bedrijfsleven was via Ondernemend Bronckhorst uitgenodigd.

Stand van zaken
De gemeente is nu bezig met de uitwerking van diverse onderwerpen die in de woonagenda terug komen. Om inzicht te krijgen in de woonvraagstukken die bij werkgevers en werknemers leven, is een tiental bedrijven benaderd voor een gesprek. Een beperkt aantal bedrijven was in de gelegenheid om op de vragen in te gaan.

Volgende bijeenkomst
Op korte termijn organiseert de gemeente een vervolgbijeenkomst voor alle partijen. Daarbij wordt de stand van zaken gepresenteerd. De gemeente zal in de bijeenkomst specifiek input ophalen voor het uitvoeringsprogramma van de woonagenda. Bovendien hoort de gemeente graag wie een bijdrage kan leveren aan dit programma.

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het woonbeleid rond de zomer van 2019 vast.