Eerste kavelruil zichtbaar in de gemeente Bronckhorst

Binnen het kavelruilproject Bronckhorst is de eerste 22 ha grond geruild van eigenaar. Op het kantoor van Tap & Van Hoff Notarissen in Lochem is onlangs door 7 partijen de kavelruilakte ondertekend. De gemeente Bronckhorst en de projectorganisatie zijn blij met dit eerste ruilresultaat nadat het project op 28 maart jl. officieel van start is gegaan.

Wim Ruiterkamp geeft namens de kavelruilcoördinatoren aan dat de voorbereidingen van deze eerste kavelruil enige tijd heeft gekost. Voordat een ruilakte getekend kan worden zijn er al verschillende ruilvoorstellen aan de keukentafel besproken. Het is een soort puzzel met percelen. Op basis van ieders individuele wensen en mogelijkheden ontstaat er gaandeweg een ruilvoorstel waar elke deelnemende partij zich in kan vinden.

Bord in het veld

Tijdens de startbijeenkomst in maart jl. is een bord gepresenteerd met daarop de tekst: Deze kavel is geruild voor een economisch en mooi Bronckhorst. Dit bord wordt lopende het proces in verschillende geruilde percelen verspreid over de gemeente geplaatst. Zo is niet alleen op papier te zien dat een kavel is geruild, maar ook in het veld. De eerste borden zijn nu geplaatst in een ruilperceel aan de Wiersserbroekweg in Vorden en in een ruilperceel aan de Schoneveldsdijk in Barchem (gemeente Lochem).

Winst voor landbouw en landschap

Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Doordat verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar gelegd kunnen worden of toegevoegd kunnen worden aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen het resultaat. De gemeente wil naast landbouwstructuurverbetering via de kavelruil het bestaande landschap versterken door grond en budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van o.a. houtwallen, -singels, bomenrijen en hakhoutbosjes.

Kavelruil voor iedereen

De kavelruil is vrijwillig en voor iedereen, agrariër of geen agrariër.
Onlangs is er een 1e nieuwsbrief verzonden met informatie over het kavelruilproject, de werkwijze en de kavelruilcoördinatoren. Geïnteresseerden in de digitale nieuwsbrief kunnen zich aanmelden via kavelruilbronckhorst@pratensis.nl

Kavelruil Bronckhorst wordt mede mogelijk gemaakt door een POP subsidie van de Europese Unie. De projectuitvoering is in handen van Pratensis en Stichting Kavelruil De Graafschap in opdracht van de gemeente Bronckhorst.

Ondernemers betrokken bij update van Woonbeleid Bronckhorst

Het nieuwe woonbeleid van de gemeente Bronckhorst is nog een ‘work in progress’. De bedrijven van Bronckhorst worden actief betrokken bij het tot stand komen er van. Dat is ook nodig, want bedrijven willen graag jonge mensen aantrekken. Die hebben naast werk ook woonruimte nodig. En niet te vergeten de vele zelfstandigen en kleine bedrijven die de gemeente telt. Zij combineren wonen vaak met werk, en hebben daar de ruimte voor nodig. Op 6 maart aanstaande organiseert de gemeenten weer een bijeenkomst over het woonbeleid, en ondernemers zijn uitgenodigd.

Leefbaarheid
Het belang van ondernemers bij de leefbaarheid in de plattelandsgemeente Bronckhorst is groot. Bedrijven hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken en zien jongeren met lede ogen uit de gemeente vertrekken. Het gebrek aan huisvesting voor jongeren hiervoor als een van de oorzaken gezien.
Een ander onderwerp dat het woonbeleid raakt is de agrarische bebouwing in het buitengebied. Dit betreft vrijkomende agrarische bebouwing bij bedrijfsbeëindiging, maar ook -vaak oude- schuren die al lang geen agrarische bestemming meer hebben. In Winterswijk hebben de ondernemers in het buitengebied zelf een onderzoek uitgevoerd naar de woon- en werk wensen. Een inspirerend initiatief dat in Bronckhorst weerslag zou kunnen vinden.

Acties afgelopen maanden
Afgelopen najaar gaven Janine Geerse en Harm Leijssen van de gemeente een toelichting over het nieuw te formuleren woonbeleid voor Ondernemend Bronckhorst gegeven. Ook is er in die periode brede werkconferentie gehouden. Hierbij waren diverse partijen aanwezig, zoals makelaars, architecten, dorpsbelangenorganisaties, woningcorporaties, enzovoort. Het bedrijfsleven was via Ondernemend Bronckhorst uitgenodigd.

Stand van zaken
De gemeente is nu bezig met de uitwerking van diverse onderwerpen die in de woonagenda terug komen. Om inzicht te krijgen in de woonvraagstukken die bij werkgevers en werknemers leven, is een tiental bedrijven benaderd voor een gesprek. Een beperkt aantal bedrijven was in de gelegenheid om op de vragen in te gaan.

Volgende bijeenkomst
Op korte termijn organiseert de gemeente een vervolgbijeenkomst voor alle partijen. Daarbij wordt de stand van zaken gepresenteerd. De gemeente zal in de bijeenkomst specifiek input ophalen voor het uitvoeringsprogramma van de woonagenda. Bovendien hoort de gemeente graag wie een bijdrage kan leveren aan dit programma.

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het woonbeleid rond de zomer van 2019 vast.